Informacje o sposobie udostępniania informacji publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Udostępnienie Informacji Publicznej

2022-01-26

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

1. Prawo do dostępu do informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu SPZOZ w Garbowie następuje poprzez:

1) zamieszczanie informacji w BIP,
2) udzielanie informacji na wniosek, z tym że informacja, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

2. Zakres przedmiotowy i rodzaje informacji publicznej podlegającej udostępnieniu określa w szczególności art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429).


3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

1) na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2) na podstawie przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

1.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być zgłoszony ustnie lub pisemnie – w postaci elektronicznej na adres e-mail: rejestracja@spzozgarbow.pl lub papierowej.


2.


1) Informacja publiczna udostępniana jest wnioskodawcy w sposób wskazany przez wnioskodawcę.
2) Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt 3.
3) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 2 powyżej, wnioskodawca powiadamiany jest o tym fakcie i powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację publiczną.
4) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem wskazując, w jaki sposób, w jakiej formie lub po wykazaniu jakich przesłanek informacja może być udostępniona.
5) Jeżeli zakres wnioskowanej informacji obejmuje informację przetworzoną, wnioskodawca zobowiązany jest wykazać na wezwanie, szczególny interes społeczny w jej udostępnieniu.