Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Statut

26 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Statut

Dane teleadresowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów
REGON: 431030065
NIP: 7132440840

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00

Rejestracja pacjentów:
Tel. 81 501 80 34
e-mail: rejestracja@spzozgarbow.pl

Przychodnia Garbów
Poradnia POZ - Podstawowa Opieka zdrowotna tel. 81 501 80 34
Punkt Pobrań tel. 81 501 80 34
Poradnia Reumatologiczna tel. 81 501 80 34
Gabinet USG tel. 81 501 80 34
Administracja tel. 81 501 80 34

 

26 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Dane teleadresowe

Kierwnictwo

Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbowie

Andrzej Szewczak – Dyrektor

26 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Kierwnictwo

Poradnik Pacjenta

 • Pacjent ma prawo rejestracji wizyty w formie:

  • stawiennictwa osobistego

  • telefonicznej

  • elektronicznej

  • za pomocą osób trzecich

 • Wizyty domowe zgłaszane są od godz. 08:00 do godz. 18:00
 • Skargi i Wnioski Pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbowie, przyjmuje Dyrektor Andrzej Szewczak w poniedziałki godz 09:00 - 12:00 lub osoba przez niego upoważniona. Skargi i wnioski mogą być składane ustnie, telefonicznie lub /i pisemnie..
 • Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 100

  81 537 40 27
  81 537 40 50
  81 537 40 32
  81 537 40 33

   

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

  Puławy, ul. Partyzantów 17

  81 450 25 10 dla dorosłych i dzieci

  661 363 999 świadczenia wyjazdowe

 • Numery telefonów alarmowych 112 i 999
26 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Poradnik Pacjenta

Udostępnienie Informacji Publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

1. Prawo do dostępu do informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu SPZOZ w Garbowie następuje poprzez:

1) zamieszczanie informacji w BIP,
2) udzielanie informacji na wniosek, z tym że informacja, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

2. Zakres przedmiotowy i rodzaje informacji publicznej podlegającej udostępnieniu określa w szczególności art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429).


3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

1) na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2) na podstawie przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

1.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być zgłoszony ustnie lub pisemnie – w postaci elektronicznej na adres e-mail: rejestracja@spzozgarbow.pl lub papierowej.


2.


1) Informacja publiczna udostępniana jest wnioskodawcy w sposób wskazany przez wnioskodawcę.
2) Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt 3.
3) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 2 powyżej, wnioskodawca powiadamiany jest o tym fakcie i powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację publiczną.
4) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem wskazując, w jaki sposób, w jakiej formie lub po wykazaniu jakich przesłanek informacja może być udostępniona.
5) Jeżeli zakres wnioskowanej informacji obejmuje informację przetworzoną, wnioskodawca zobowiązany jest wykazać na wezwanie, szczególny interes społeczny w jej udostępnieniu.
 

26 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Udostępnienie Informacji Publicznej