Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych jest

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie zwany dalej jako: Administrator.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzej Szewczak – e-mail: iod@spzozgarbow.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • ustalenie tożsamości pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (diagnoza i leczenie) – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prowadzenie, zarządzanie i udostępnianie dokumentacji medycznej – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prowadzenie rejestru korespondencji – Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • zarządzanie procesem udzielanie świadczeń, w tym rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • realizacja praw pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • kontakt z pacjentem (potwierdzenie wizyty, zmiana terminu itd.) – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • rozliczanie świadczeń, w tym świadczeń finansowanych przez NFZ (sprawozdawczość) – Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO
 • bezpieczeństwo placówki i osób w niej przebywających (monitoring wizyjny rejestracji) – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • cele archiwalne, naukowe lub statystyczne – Art. 9 ust. 2 lit. j RODO,

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • osoby i podmioty uprawnione do uzyskiwania dokumentacji medycznej na podstawie odrębnych przepisów (m. in. art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), w tym zwłaszcza: inne podmioty lecznicze, organy publiczne (NFZ, ZUS itd.), osoby upoważnione przez pacjenta,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • okres realizacji umowy,
 • powszechnie obowiązujące przepisy prawa: dokumentacja medyczna (20 lat), dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),
 • okres przechowywania nagrań z monitoringu – maksymalnie do 3 miesięcy,
 • przy przetwarzaniu na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia,

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do bycia zapomnianym (przy przetwarzaniu na podstawie zgody)
 • prawo do sprzeciwu (przy przetwarzaniu na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu)
 • prawo do przenoszenia danych (przy przetwarzaniu na podstawie zgody)
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO CHOROBIE WYWOŁANEJ ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2 (COVID-19)

Szanowni Państwo ,

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie zwany dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów lub telefonując pod numer: 81 501 80 34. Możecie również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na ww. adres, telefonując pod numer: 81 501 80 34 lub drogą elektroniczną: iod@spzozgarbow.pl
 2. Państwa dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, w tym organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. a,c,d) oraz art. 9 ust.1 lit. h, i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 4. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w innych celach niż zdrowotne, wskazanych w RODO, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j). Do celów innych niż zdrowotne uzasadniających przetwarzanie danych o zdrowiu może należeć konieczność wystawiania niektórych zaświadczeń, obrona praw i dochodzenie roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością, prowadzenie nieinterwencyjnej działalności badawczo-naukowej a także ochrona praw i bezpieczeństwa Pacjentów i innych osób.
 5. Państwa dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach administrowania i serwisowania systemami informatycznymi.
 6. Administrator otrzymał Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub od Państwa
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze umowy powierzenia, a także Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
 8. Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa lub do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie Państwa danych nie będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa).
 10. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również macie prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w granicach określonych przepisami prawa. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa i wewnętrzne regulacje Placówki.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 w SPZOZ w Garbowie.
 13. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora.
 3. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku)
 4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewniania bezpieczeństwa na terenie monitorowanym (obiektu).
 5. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (przepis prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do napisania danych- nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania
 7. Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania praz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
Data utworzenia:2022-01-26
Data publikacji:2022-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Szewczak
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Szewczak
Liczba odwiedzin:525