Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie

Informacje o sposobie udostępniania dokumentacji medycznej

Poradnik Pacjenta

2022-01-26
 • Pacjent ma prawo rejestracji wizyty w formie:

  • stawiennictwa osobistego

  • telefonicznej

  • elektronicznej

  • za pomocą osób trzecich

 • Wizyty domowe zgłaszane są od godz. 08:00 do godz. 18:00
 • Skargi i Wnioski Pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbowie, przyjmuje Dyrektor Andrzej Szewczak w poniedziałki godz 09:00 - 12:00 lub osoba przez niego upoważniona. Skargi i wnioski mogą być składane ustnie, telefonicznie lub /i pisemnie..
 • Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 100

  81 537 40 27
  81 537 40 50
  81 537 40 32
  81 537 40 33

   

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

  Puławy, ul. Partyzantów 17

  81 450 25 10 dla dorosłych i dzieci

  661 363 999 świadczenia wyjazdowe

 • Numery telefonów alarmowych 112 i 999

 

Obowiązujące opłaty za udostępnienie  dokumentacji medycznej
w okresie od 01.06.2022

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy zgłosić się do rejestracji z dowodem tożsamości i złożyć wniosek o wydanie. Od 1 czerwca 2022r. opłata za kolejną kopię dokumentacji (po raz pierwszy wydajemy bezpłatnie) za:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej -  12,47zł,
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej -  0,43 zł,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 2,49 zł.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (..);
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…).

Podstawa prawna 


*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta